V neděli 21.7. bude výjimečně otevřená prodejna 10-17 hodin

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

Mámy v rejži s.r.o.

se sídlem Irkutská 2494/2a, Vinohrady, 100 00 Praha 10

identifikační číslo: 171 67 060

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 367636

 

 1. Obecná ustanovení

 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Mámy v rejži s.r.o., se sídlem Irkutská 2494/2a, Vinohrady, 100 00 Praha 10, IČO: 171 67 060, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 367636 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé mezi prodávajícím jako podnikatelem a jinou osobou (dále jen jako „kupující“) na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese mamyvrejzi.eu provozovaného prodávajícím (dále také jako „internetový obchod“), jejímž předmětem je prodej zboží ze sortimentu internetového obchodu na základě objednávky kupujícího (dále jen jako „kupní smlouva“).

 

 • Tyto VOP jsou závazné pro všechny kupující z internetového obchodu, tj. pro fyzické i právnické osoby, a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Těmito VOP se řídí i právní vztahy stran, tedy práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, před uzavřením kupní smlouvy.

 

 1. Spotřebitelem je každý člověk, tj. fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

 1. V případech, kdy kupující je fyzickou osobou a jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na něj ochrana spotřebitele dle těchto VOP, zejména se neuplatní ustanovení týkající se odstoupení kupujícího, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy.

 

 • Aktuální znění VOP je též uveřejněno na internetové adrese mamyvrejzi.eu, kde se s nimi může kupující seznámit.

 

 • Výslovně je vyloučeno použití jakýchkoliv jiných všeobecných smluvních, nákupních nebo obchodních podmínek kupujícího.

 

 • Při výkladu smluvní dokumentace má přednost individuální ujednání v kupní smlouvě před VOP.

 

 • Tyto VOP vstupují v účinnost ke dni 6.6.2024

 

 1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

 

 • Zboží prodávající nabízí prostřednictvím internetového obchodu. Jedná se o hračky, případně o pomůcky ke hraní.

 

 • Na základě registrace provedené v internetovém obchodu prostřednictvím e-mailové adresy může kupující vstupovat do svého profilu (dále jen „účet zákazníka“) a z něj provádět objednávku zboží. Přístup k účtu zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailovou adresou kupujícího) a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 • Kupující může provádět objednávku zboží v internetovém obchodu i bez registrace účtu zákazníka.

 

 • Kupující je povinen při registraci účtu zákazníka a/nebo při objednávání zboží v internetovém obchodu poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a kompletní údaje. Údaje uvedené v účtu zákazníka je povinen kupující při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v účtu zákazníka a/nebo při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené uvedením nepravdivých, nepřesných, neaktuálních nebo nekompletních údajů kupujícím.

 

 • Kupující objednáním zboží na internetovém obchodu potvrzuje, že je právně způsobilý k uzavření kupní smlouvy.

 

 • Za účelem objednání zboží je kupující povinen vyplnit v internetovém obchodu objednávkový formulář, který obsahuje zejména popis objednávaného zboží a jeho množství, informaci o dostupnosti zboží, způsob doručení zboží, způsob úhrady kupní ceny zboží a nákladů spojených s balením a dodáním zboží, údaje o kupujícím. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil.

 

 • Kupující může v objednávkovém formuláři vložit slevový kód, který obdržel například formou kupónu při svých minulých nákupech u prodávajícího.

 

 • Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby“ (dále jen „závazná objednávka“). Po obdržení objednávky prodávajícím prodávající bez zbytečného prodlení potvrdí kupujícímu její přijetí, a to na e‑mailovou adresu uvedenou kupujícím v účtu zákazníka a/nebo v objednávkovém formuláři. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy prodávající odešle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky.

 

 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu, a to zejména pokud kupující dříve podstatným způsobem porušil jinou kupní smlouvu nebo VOP, pokud objednávka kupujícího neobsahuje veškeré požadované údaje nebo prodávající není schopen objednávku kupujícího uspokojit (např. pro nedostatek příslušného zboží, z kapacitních důvodů). O skutečnosti, že prodávající s kupujícím kupní smlouvu neuzavře, je prodávající povinen bez zbytečného prodlení kupujícího vyrozumět, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v účtu zákazníka a/nebo v objednávkovém formuláři.

 

 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 

 • Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, přičemž náklady vzniklé při používání komunikačních prostředků si hradí kupující sám.

 

 1. Kupní cena zboží, náklady spojené s balením a dodáním zboží, platební podmínky

 

 • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 • Webové stránky internetového obchodu obsahují informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, kupní ceně zboží, která je uvedena v Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „kupní cena“). Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webových stránkách internetového obchodu. Rozhodující pro určení kupní ceny zboží je okamžik odeslání závazné objednávky kupujícím prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře.

 

 • Součástí kupní ceny nejsou náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu. Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou určeny podle způsobu a místa dodání zboží, které si zákazník zvolí, jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a kupující se tak s nimi může seznámit před odesláním závazné objednávky (dále jen „náklady spojené s balením a dodáním zboží“). Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží uvedená v objednávkovém formuláři platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo do jiného státu, který prodávající v objednávkovém formuláři nabízí. Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s tím, že ke kupní ceně budou náklady spojené s balením a dodáním zboží připočteny a zavazuje se je uhradit.

 

 • Kupní cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu na jeho bankovní účet předem, a to některou z níže uvedených možností:

 

 1. platební kartou online, kdy je kupující přesměrován na platební bránu;
 2. online bankovním převodem;
 3. bankovním převodem;
 4. případně jiným způsobem, nabízí-li jej prodávající.

 

 • Kupní cena a náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou splatné do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, nedojde-li v této lhůtě k jejich úhradě, kupní smlouva zaniká, nedohodne-li se kupující s prodávajícím písemně jinak. Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží je splněna okamžikem připsání příslušné finanční částky na bankovní účet prodávajícího.

 

 • Po uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej bez zbytečného prodlení na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v účtu zákazníka a/nebo v objednávkovém formuláři.

 

 • Prodávající je oprávněn připravit a dodat zboží zákazníkovi až po řádné úhradě kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží kupujícím; § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

 

 1. Podmínky dodání zboží

 

 • Prodávající připraví zboží k dodání kupujícímu po řádné úhradě kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží, přičemž:

 

 1. zboží, u kterého je uvedena informace o dostupnosti „skladem“, prodávající připraví k dodání zpravidla do 3 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží;
 2. zboží, u kterého je uvedena informace o dostupnosti „dle vytíženosti“, prodávající připraví k dodání, jakmile je to možné, zpravidla do 3 týdnů od uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží;
 3. zboží, u kterého je uvedena informace o dostupnosti „předobjednávka“ spolu s předpokládaným termínem dodání, prodávající připraví k dodání bez zbytečného odkladu poté, co je zboží objektivně k dispozici;
 4. zboží, u kterého je uvedena jiná informace o dostupnosti, prodávající připraví k dodání, je-li to možné a po individuální dohodě s kupujícím.

 

 • V případě, že prodávající nemůže zboží z objektivních příčin za původních podmínek dodat nebo se stane plnění objektivně nemožným, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy je prodávají povinen vyrozumět kupujícího neprodleně poté, co zjistí, že není schopen zboží kupujícímu dodat. V případě, že kupující již zcela uhradil kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží, vrátí prodávající kupujícímu finanční prostředky v plné výši stejným způsobem, jakým je od kupujícího obdržel.

 

 • Kupující si v objednávkovém formuláři zvolí způsob dodání zboží, a to některou z níže uvedených možností:

 

 1. osobní odběr;
 2. výdejní místo nebo výdejní box poskytovatele doručovacích služeb;
 3. doručení na adresu určenou kupujícím prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb;
 4. elektronicky e-mailem (platí pro PDF materiály a dárkové poukazy).

 

 • Zvolí-li kupující jako způsob dodání zboží osobní odběr, je povinen si zboží převzít v kamenné provozovně prodávajícího umístěné na adrese Altajská 1568/2, 100 00 Praha 10. Prodávající informuje kupujícího na e-mailové adrese uvedené v účtu zákazníka a/nebo objednávkovém formuláři o tom, že zboží je připraveno k převzetí. Kupující je povinen převzít zboží od prodávajícího v rámci provozní doby kamenné provozovny, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu prodávající zašle na e-mailovou adresu informaci o tom, že je zboží připraveno k převzetí.

 

 • Zvolí-li kupující jako způsob dodání zboží výdejní místo nebo výdejní box poskytovatele doručovacích služeb, prodávající předá zboží k doručení poskytovateli doručovacích služeb a informuje kupujícího na e-mailové adrese uvedené v účtu zákazníka a/nebo objednávkovém formuláři o tom, že zboží bylo předáno poskytovateli doručovacích služeb k doručení. Zboží bude následně doručeno kupujícímu v expediční lhůtě poskytovatele doručovacích služeb. Kupující je povinen převzít zboží na výdejním místě nebo ve výdejním boxu ve lhůtě stanovené poskytovatelem doručovacích služeb.

 

 • Zvolí-li kupující jako způsob dodání zboží doručení na adresu určenou kupujícím prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb, prodávající předá zboží k doručení poskytovateli doručovacích služeb a informuje kupujícího na e‑mailové adrese uvedené v účtu zákazníka a/nebo objednávkovém formuláři o tom, že zboží bylo předáno poskytovateli doručovacích služeb k doručení. Zboží bude následně doručeno kupujícímu v expediční lhůtě poskytovatele doručovacích služeb. Kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání poskytovatelem doručovacích služeb na určené adrese.

 

 • Převzetí zboží stvrzuje kupující v případě osobního odběru podpisem potvrzení o převzetí, je-li o to prodávajícím požádán, v případě dodání zboží na výdejní místo, do výdejního boxu nebo na adresu určenou kupujícím prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb způsobem požadovaným poskytovatelem doručovacích služeb.

 

 • Nepřevezme-li kupující zboží ve lhůtě stanovené prodávajícím při osobním odběru nebo ve lhůtě stanovené poskytovatelem doručovacích služeb při dodání zboží na výdejní místo, do výdejního boxu nebo na adresu určenou kupujícím, jedná se o porušení povinností kupujícího z kupní smlouvy a prodávajícímu náleží úplata za uskladnění zboží. Za uskladnění zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu 5,- Kč za každý den prodlení s převzetím zboží.

 

 • Nepřevezme-li si kupující zboží ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy uběhla lhůta k jeho převzetí, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, nárok na náhradu škody prodávajícího tím není dotčen. Prodávající je dále v takovém případě oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za kupujícím vzniklou za uskladnění zboží v důsledku jeho nepřevzetí kupujícím oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží.

 

 • Je-li z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v závazné objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným nebo jiným způsobem dodání zboží.

 

 • Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího v kamenné provozovně, na výdejním místě, z výdejního boxu nebo od poskytovatele doručovacích služeb na adrese určené kupujícím zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, resp. poskytovateli doručovacích služeb. Shledá-li kupující porušenost obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky se zbožím, není povinen zásilku převzít.

 

 1. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody na zboží

 

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží k okamžiku jeho převzetí.

 

 • Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem

 

 • Kupující, který je spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených OZ, zejména v případech uvedených v § 1837 OZ.

 

 • Kupující, který je spotřebitelem, může v souladu s § 1829 odst. 1 a 2 OZ od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Kupující, který je spotřebitelem, může od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu nebo může využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy umístěný na webových stránkách internetového obchodu. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovalou, pokud kupující, který je spotřebitelem, odešle v jejím průběhu prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

 

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku.

 

 • Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Lhůta je zachována, pokud kupující, který je spotřebitelem, odešle zboží před jejím uplynutím.

 

 • Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, veškeré finanční prostředky odpovídající kupní ceně včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je od kupujícího obdržel, nesouhlasí-li kupující, který je spotřebitelem, s jiným způsobem vrácení finančních prostředků. Jestliže kupující, který je spotřebitelem, zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, za dodání není v tomto případě považován osobní odběr v kamenné prodejně.

 

 • Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky kupujícímu, který je spotřebitelem, dříve než obdrží zboží nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

 • Kupující, který je spotřebitelem, nese v případě odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 • Kupující, který je spotřebitelem, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží.

 

 • Při vrácení zboží zpět prodávajícímu je kupující povinen zboží vrátit v původním balení a zabalit jej do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu není prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 

 • Prodávající je oprávněn kupujícímu, který je spotřebitelem, vrátit jen poměrnou část nákladů spojených s balením a dodáním zboží, jestliže by náklady spojené s balením a dodáním zboží byly nižší, pokud by kupující dodal jen zboží, které si kupující ponechal, a ne zboží, které bylo vráceno.

 

 • Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy ohledně zboží, které bylo kupujícímu dodáno, aniž by kupující byl povinen hradit náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo je hradit v plné výši z důvodu učinění závazné objednávky zboží nad určitou hodnotu stanovenou prodávajícím, a to pouze ohledně části takto zakoupeného zboží, je kupující povinen doplatit náklady spojené s balením a dodáním zboží, ohledně kterého od kupní smlouvy neodstoupil, platné v okamžiku odeslání závazné objednávky kupujícího prodávajícímu, jako kdyby k učinění závazné objednávky nad určitou hodnotu stanovenou prodávajícím nedošlo. Prodávající je oprávněn takovouto pohledávku jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny za tu část zboží, ohledně kterého kupující od kupní smlouvy odstoupil.

 

 • Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy ohledně zboží, na které mu byla prodávajícím poskytnuta množstevní sleva, a to pouze ohledně části takto zakoupeného zboží, je kupující povinen doplatit kupní cenu za zboží, ohledně kterého od kupní smlouvy neodstoupil, platnou v okamžiku odeslání závazné objednávky kupujícího prodávajícímu, jako kdyby takové množstevní slevy nevyužil. Prodávající je oprávněn takovouto pohledávku jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny za tu část zboží, ohledně kterého kupující od kupní smlouvy odstoupil.

 

 • Poskytne-li prodávající kupujícímu spolu se zbožím dárek, je příslušná darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoliv stranou, pozbývá tato darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nemůže-li kupující dárek z objektivních důvodů vrátit prodávajícímu nebo jej nemůže vrátit v původní podobě, je prodávající oprávněn požadovat úhradu maloobchodní ceny dárku uvedené v závazné objednávce.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

 

 • Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

 

 1. Práva z vadného plnění

 

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

 

 • Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 

 1. je zboží vhodné k účelu k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

 

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Vadou zboží není ani odlišnost v barevném odstínu nebo struktuře zboží prezentovaném v internetovém obchodu oproti skutečnému stavu. U zboží, které podléhá zkáze, uvede prodávající v internetovém obchodě nebo na obalu zboží dobu, po kterou lze zboží používat.

 

 • Kupující je oprávněn vytknout prodávajícímu vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od jeho převzetí kupujícím.

 

 • Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího v jakékoliv formě nebo může využít vzorový formulář pro reklamaci zboží umístěný na webových stránkách internetového obchodu. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje doručení projevu vůle kupujícího o vytknutí vad prodávajícímu a současně předání zboží prodávajícímu k odstranění vad.

 

 • Zboží kupující dopraví osobně nebo zašle prodávajícímu a doloží, že zboží bylo koupeno od prodávajícího. Dopravu zboží prodávajícímu hradí kupující.

 

 • Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

 

 • Prodávající může odmítnout zboží odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 

 1. prodávající vadu zboží odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době nebo tak, aby tím nezpůsobil kupujícímu značné obtíže;
 2. se vada projeví opakovaně;
 3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy;
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

 • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 • Prodávající odstraní vadu zboží v přiměřené době po jejím vytknutí kupujícím, nejpozději do 30 dnů od jejího vytknutí, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

 

 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li mu společně se zbožím poskytován prodávajícím dárek, nenáleží mu ohledně dárku žádná práva z vadného plnění.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

 • Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), tak i evropskou legislativou (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 • Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje z těchto důvodů:

 

 1. nákup zboží: v prvé řadě prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího k tomu, aby řádně připravil a dodal jeho objednávku; je-li to potřeba, mohou být osobní údaje kupujícího předány i třetím subjektům (např. poskytovateli doručovacích služeb, který doručuje zboží);
 2. péče o zákazníky: pokud se kupující obrátí na prodávajícího s dotazem či problémem, musí prodávající k zodpovězení dotazu či vyřešení problému zpracovávat údaje kupujícího.

 

 • Pokud kupující udělí dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů i pro potřeby profilování za účelem zjištění jeho relevantních potřeb a nabízení vhodných obchodních nabídek prodávajícího a benefitů, může kupující tento souhlas kdykoliv odvolat buď kliknutím na odkaz v obchodním sdělení nebo odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu prodávajícího: objednavky@mamyvrejzi.cz.

 

 • Kupující má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Kupující má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

 

 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:

 

 1. požádat prodávajícího o vysvětlení;
 2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav.

 

 • Kupující souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení kupujícího umožňující přístup k internetu a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek prodávajícího, za předpokladu, že si kupující sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů

 

 • Své stížnosti může zákazník adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Může také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, které jsou popsány na https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

 

 1. Zákaz přeprodávání zboží

 

 • Kupující bere na vědomí, že na zboží prodávané prodávajícím se může vztahovat autorskoprávní ochrana díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 

 • Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn zboží zakoupené u prodávajícího prodávat dále třetím osobám, a to jak samostatně, tak v souboru vícero věcí či jeho smísením s jinými věcmi.

 

 1. Ostatní

 

 • Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vzájemná práva a povinnosti se řídí českým právem.

 

 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

 • Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, strany jsou povinny toto neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradit ustanovením, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

 

 • Kupní smlouva, resp. daňový doklad, budou uloženy v elektronickém archivu prodávajícího.

 

 • Prodávající nemůže garantovat nepřetržitý a bezproblémový provoz webových stránek internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje čas pro údržbu hardwarového a softwarového vybavení a aktualizaci internetového obchodu.

 

 • Prodávající nepovoluje jakékoliv stahování či kopírování obsahu internetového obchodu a jakékoliv jiné zneužití údajů z internetového obchodu.

 

 • Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

Mámy v rejži s.r.o.